Gebruiks­voor­waarden Qompas B.V.

De dienst "Qompas" wordt via het internet aangeboden door het bedrijf Qompas B.V. Aan het gebruik van Qompas zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Qompas te gebruiken, ga je hiermee akkoord.


Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Om Qompas te kunnen gebruiken, dien je je eerst te registreren. Nadat je registratie is afgerond, kan je direct op jouw account inloggen en de dienst gebruiken. Voor sommige functionaliteiten dien je echter over een (klas-)code te beschikken. Deze wordt door jouw school ter beschikking gesteld.

1.2 Je dient de toegang tot jouw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord strikt geheim te houden. Qompas B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt.

1.3 Met Qompas worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Qompas B.V. voor meer informatie.


Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is niet toegestaan Qompas te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie via de dienst die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is het verboden:

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden door ongewenste communicatie te sturen;
  • Qompas voor commerciële doeleinden in te zetten.

2.3 Indien Qompas B.V. constateert dat bovengenoemde voorwaarden worden overtreden, of een klacht hierover ontvangt, zal zij jou waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Qompas B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Qompas B.V. zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4 Indien naar het oordeel van Qompas B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Qompas B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Qompas B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.


Artikel 3. Intellectueel eigendom

3.1 De dienst Qompas, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Qompas B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Qompas B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

3.2 Informatie die je publiceert of opslaat via de dienst is en blijft jouw eigendom. Qompas B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

3.3 Je mag informatie die je publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.


Artikel 4. Overige bepalingen

4.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Qompas worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.

4.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

4.4 Qompas B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Qompas of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.